Általános Szerződési Feltételek

amely létrejött egyrészről
Németh Vivien (Adószáma: 67951075-1-40; Nyilvántartási száma: 50993844; Elektronikus (e-mail) cím: info@pszichologiai-tanacsadas.hu; Telefon: 06/20/554-4633) mint szolgáltató – a továbbiakban: Szolgáltató
másrészről
Szolgáltató 1. pontban jelzett honlapján elérhető szolgáltatás igénybe vevője, mint felhasználó – a továbbiakban: Felhasználó
a továbbiakban együttesen: szerződő felek
között az alábbiak szerint:
A szerződés tárgya:
 1. Szolgáltató tulajdonát képezi a www.pszichologiai-tanacsadas.hu weblap (a továbbiakban: honlap), amelyen keresztül pszichológiai tanácsadási feladatokat (a továbbiakban: szolgáltatás) lát el, elősegítve ezzel, hogy a Felhasználó problémája megoldásához megbízható, magasan képzett szakembert találjon. Jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás nem minősül egészségügyi ellátásnak, Szolgáltató kizárólag tanácsadást végez.
Felhasználó lehet minden cselekvőképes természetes személy. Korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) kiskorú Felhasználó esetén a szolgáltatás igénybe vételéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Abban az esetben azonban, ha a Felhasználó nyilatkozata – és az általa megadott valótlan életkor – ellenére a valóságban mégsem töltötte még be a 18. életévét, Szolgáltató semminemű felelősséget vállalni nem tud.
Cselekvőképtelen személy nem veheti igénybe a szolgáltatást.
Az oldal használata feltételezi, hogy Felhasználó teljes szellemi teljesítőképessége birtokában van, felelősséget tud vállalni saját sorsáért, döntéseiért. Amennyiben a pszichológiai konzultáció során ennek ellenkezője derülne ki, a pszichológus pszichiátriai osztályos kezelést javasol.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen pontban meghatározott honlapon olvasható cikkek, blogbejegyzések nem minősülnek szakmai állásfoglalásnak, tekintettel arra, hogy minden helyzet és probléma egyedi, ezért egyéni elbírálást kíván, ami a Felhasználó felelőssége.
 1. Szerződő felek rögzítik, hogy Felhasználó az 1. pontban megjelölt honlap használatával, illetve a honlapon az egyes menüpontok igénybevétele esetén a kifejezett hozzájárulásával tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a fenti tevékenységekkel – Felhasználó és Szolgáltató között szerződéses jogviszony jön létre, melyre vonatkozóan a jelen – illetve az 1. pontban hivatkozott honlapon feltüntetett mindenkori – Általános Szerződési Feltételekben foglaltak kötelezően irányadóak, annak rendelkezései a szerződő feleket kötik. A szerződés írásba foglalt, magyar nyelvű szerződésnek minősül, az Szolgáltató által iktatásra, és annak megkötésétől számított öt évig megőrzésre kerül.
A szolgáltatás tartalma:
 1. Szolgáltató az 1. pontban rögzített szolgáltatás keretében Felhasználók részére különböző módszerek igénybe vételének lehetőségével pszichológiai tanácsadást biztosít.
A szolgáltatás igénybe vétele:
 1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás Felhasználó általi igénybe vétele az alábbiak szerint történik:
A Felhasználó az 1. pontban megjelölt honlapon, Időpont foglalás menüpont alatt található elektronikus címre történő e-mail küldésével vagy az Időpont foglalás menüpont alatt található telefonszámon előzetes bejelentkezéssel pszichológiai konzultációt vehet igénybe.
Felhasználó az időpont foglalásról és a kapcsolatfelvétel menetének részletes leírásával, továbbá az egyéb tudnivalókról visszaigazoló e-mail-t, vagy telefonos megkeresés esetén szóbeli megerősítést kap Szolgáltatótól. Ezen visszaigazolás a jelen szerződés megkötését igazolja a Szolgáltató és a Felhasználó között.
A pszichológiai konzultáció a Felhasználó által kiválasztott időpontban,
 • személyesen, a Szolgáltató által megjelölt helyen (személyes konzultáció)
 • vagy Skype video hívás igénybe vételével történik (online konzultáció).
Személyes tanácsadás esetén Szolgáltató fenntartja a tanácsadás helyszínének vagy időpontjának megváltoztatási jogát, amiért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. Online tanácsadás esetén Szolgáltató fenntartja a tanácsadás időpontjának megváltoztatási jogát, amiért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.
Online konzultáció esetében a foglalás lemondására a Felhasználó részéről a lefoglalt időpontot megelőző minimum 24 órával van lehetőség. Amennyiben a lemondásra a lefoglalt időpontot megelőző kevesebb mint 24 órával kerül sor, a Felhasználó 2500 Forintos lemondási díjat köteles megfizetni függetlenül attól, hogy az online konzultációt később igénybe veszi-e.
Személyes tanácsadás esetén Felhasználót a foglalás lemondása esetén (50 perces konzultáció esetén) 2500 Forintos lemondási díjfizetési kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy a konzultációt Felhasználó később igénybe veszi-e.
Személyes tanácsadás esetén Felhasználót a foglalás lemondása esetén (90 perces konzultáció esetén) 5000 Forintos lemondási díjfizetési kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy a konzultációt Felhasználó később igénybe veszi-e.
Ha a pszichológiai tanácsadás lemondását Szolgáltató kezdeményezi, azért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. A szolgáltatás lemondását Szolgáltató bármikor (akár a konzultáció előtt kevesebb mint 24 órával is) jelezheti Felhasználó felé, s ezért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.
Szolgáltató saját kompetenciájában vállalhatja bizonyos pszichés betegségek kezelését; ennek eldöntése Szolgáltató saját felelőssége, tekintettel arra, hogy személyes benyomásokat a Felhasználóról nem, vagy csak korlátozott mértékben tud szerezni.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a konzultáció nem minősül egészségügyi ellátásnak, mentális problémák esetén Szolgáltató pszichiátriai ellátás igénybe vételét javasolhatja.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató sürgős esetben, vagy öngyilkossági veszély esetén az ingyenes telefonos lelki segély szolgálat igénybe vételét javasolja.
A Szolgáltató kijelenti, és a Felhasználó pedig a szolgáltatás igénybe vételével tudomásul veszi, és elfogadja, hogy az általa megadott valamennyi adat, információ valódiságáért és azok tartalmáért a Felhasználó felel, azokért a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.
A szolgáltatás ellenértéke:
 1. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a 3. és 4. pontban rögzített pszichológiai tanácsadás és online pszichológiai tanácsadás díjköteles szolgáltatások. Ezek igénybe vétele díjfizetés ellenében, előzetes időpontfoglalás alapján történik.
A szolgáltatás ellenértékét Szolgáltató a honlap az Árak menüpontjában rögzíti. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás ellenértékére vonatkozóan a www.pszichologiai-tanacsadas.hu oldal Árak menüpontjában található információ tekintendő véglegesnek és irányadónak, minden egyéb (online vagy offline felületen) található, árakra vonatkozó információval szemben. Szolgáltató fenntartja a díjemelés jogát, amelyről a Felhasználót a következő konzultáció előtt minimum 24 órával tájékoztatni köteles. A szolgáltatás Szolgáltató által meghatározott díját Felhasználó köteles megfizetni Szolgáltató részére a 6. pontban megjelölt fizetési módok valamelyikének igénybe vételével.
Díjfizetési módok:
 1. A szolgáltatás díjának megfizetése a Felhasználó választása szerint az alábbi módok igénybe vételével történhet:
Személyes konzultáció esetében:
Készpénzzel, a konzultációval egy időben. A díjfizetéshez a Felhasználó köteles megadni vezeték- és keresztnevét, valamint lakcímét.  A Szolgáltató kijelenti, hogy a fenti adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.
Online konzultáció esetében:
Előre utalással, a Szolgáltató által a Felhasználó részére elküldött bankszámlaszámra.
A díjfizetéshez a Szolgáltató köteles megadni vezeték- és keresztnevét, bankszámlaszámát (nem magyarországi lakcímmel rendelkező Felhasználó esetén szükség esetén IBAN számát is), valamint a bankszámlaszámot szolgáltató bank nevét.
A díjfizetéshez a Felhasználó köteles megadni vezeték- és keresztnevét, valamint lakcímét. A Szolgáltató kijelenti, hogy a fenti adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Online konzultáció esetén a szolgáltatás díjának legkésőbb a konzultációs időpont előtt 24 órával meg kell érkeznie a Szolgáltató bankszámlájára, amelynek adatait Szolgáltató korábban elküldte Felhasználó részére. A díj megérkezéséről a Szolgáltató nem tájékoztatja a Felhasználót, csak abban az esetben, ha ezt a Felhasználó kifejezetten kéri a Szolgáltatótól.
Felelősségre vonatkozó rendelkezések:
 1. Felhasználó kötelezettséget vállal, és garantálja, hogy a jelen szerződés szerinti szolgáltatásokat rendeltetésszerűen, jogszerűen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint jelen Általános Szerződési Feltételek maradéktalan betartásával veszi igénybe. Felhasználó ezúton kötelezi magát, hogy felhívásra, a felhívásban foglalt határidőben a Szolgáltatónak megtéríti mindazon kártérítést, bírságot, és minden egyéb költséget, amelyeket az illetékes hatóságok, bíróságok vagy harmadik személyek a vonatkozó jogszabályok és/vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek Felhasználó általi megszegése, vagy az abból eredő következmények miatt érvényesítenek a Szolgáltatóval szemben. Fentiek alapján a jogszabályi keretek között Felhasználó a jogosulttal szemben (a Szolgáltató helyett) közvetlenül köteles helytállni, ennek alapján a kiszabott bírságot, megállapított kártérítést, költségeket a kiszabó, megállapító hatóság, bíróság, harmadik személy részére megfizetni. Amennyiben a Szolgáltató részéről már megtörtént a fentiek megfizetése, a Felhasználónak azonnali megtérítési kötelezettsége van a Szolgáltató felé.
 1. Szolgáltató nem felel a Felhasználó által megadott (ide értve a Felhasználó egészségi állapotával kapcsolatos információkat), illetve a későbbiekben módosított adatok hiányosságaiból, a hibásan megadott adatokból eredő semmilyen következményekért.
 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználói jelszavaknak vagy fiókoknak akár a Felhasználó tudtával, akár anélkül történő illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó azonban felelősséggel tartozik a saját jelszavának, vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak, vagy harmadik személynek okozott károkért.
 1. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatása folyamatos legyen, azonban nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és azok következményeiért, így különösen – de nem kizárólag – az internetes hálózatban beállott kimaradásért, egyéb technikai hibákért, leállásokért, az információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, a mások által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok okozta hibákért, következményekért.
 1. A pszichológussal való konzultáció nem menti fel Felhasználót saját sorsa, élete fölött levő személyes felelőssége alól. A beszámíthatatlanság miatt gondnokság alatt álló személyeknél kórházi kontextusban zajló kezelés ajánlott. Szolgáltató tükröt tart a Felhasználónak a pszichológiai tanácsadás során, javaslatot tesz a kezelés menetére vonatkozóan. Ennek elfogadása/betartása azonban továbbra is a Felhasználó jól megfontolt döntése kell, hogy legyen, az ő felelőssége marad. Felhasználó tetteiért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. Bizonyos esetekben adódhat olyan helyzet, hogy Szolgáltató más szakemberek, például pszichiáter bevonását (gyógyszeres támogatás szükségessége esetén), vagy háziorvos felkeresését javasolja (szomatikus betegség gyanúja esetén).
 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek 5. pontjában megfogalmazottak fenntartásával, figyelembevételével és azokkal összhangban Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét bármilyen közvetlen vagy közvetett következmény, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket és a nem vagyoni kárt is.
Szerzői jogi rendelkezések:
 1. Felhasználó a honlap böngészésével arra szerez jogosultságot, hogy a Honlapon olvasható tartalmakat saját személyes információ szerzés céljára felhasználja fel. Az említett tartalmak ugyanis Németh Vivien szellemi termékeit képezik, melyek üzleti célú felhasználása, vagy annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez, vagy egyéb felhasználásához Németh Vivien írásos engedélye és a forrás megjelölése szükséges. Ennek megsértése esetén másolt oldalanként napi 100000 Ft kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldaltartalomnak minősül, ha az átvétel a teljes oldaltartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza az említett, engedély nélkül átvett szöveget. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja, ezen kötbér megállapodást. A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére. Felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog szabályozásának.
Felhasználóra vonatkozó rendelkezések:
 1. Felhasználó kijelenti és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást kereskedelmi és / vagy üzleti célból nem használhatja. Így különösen (de nem kizárólagosan) nem tehet közzé és nem továbbíthat reklámokat, más weboldalak hirdetéseit, nem gyűjtheti kereskedelmi célból, illetve jogellenesen más felhasználók adatait.
 1. Kijelenti továbbá, hogy más személy adatait sajátjaként a jelen szolgáltatás igénybe vétele során nem használja, nem szolgáltatja ki; jogvédelem alatt álló adatot, információt, fényképet, egyéb terméket, szolgáltatást az arra vonatkozó engedély nélkül nem használ fel. Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelszavát nem adhatja tovább más személy részére, továbbá hogy nem tölthet fel a honlapra vírussal, mailware-rel, és egyéb kéretlen, vagy rosszindulatú kóddal fertőzött adatokat, információkat, fotókat.
 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen szolgáltatás igénybe vétele során nem tehet közzé, nem közölhet másokkal, nem továbbíthat semminemű, bármely hatályos jogszabályba, vagy egyéb rendelkezésbe ütköző adatot, információt, véleményt. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szolgáltatás alkalmazása során nem követ el a mindenkor hatályos Büntető Törvénykönyvbe ütköző magatartást.
 1. Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó részéről jogsértő, vagy az Általános Szerződési Feltételeket sértő magatartást észlel, jogosult – a Felhasználó előzetes értesítését követően – Felhasználót szolgáltatás igénybe vételéből kizárni – kártérítés fizetési kötelezettség nélkül.
Adatvédelem:
 1. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a birtokába kerülő adatok, információk személyes adatokat tartalmaznak. Egyúttal kijelenti, hogy a személyes adatok vonatkozásában a mindenkor hatályos és vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartja.
 1. Felhasználó nyilatkozik arról, hogy a Honlap használatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szolgáltatással kapcsolatban Szolgáltató az alábbi típusú adatok kezelését végezze.
A honlap meglátogatásának ideje, a Felhasználó számítógépének IP címe, ez előzőleg meglátogatott oldal címe, az oldalon töltött idő, viselkedéssel és demográfiai adatokkal kapcsolatos információk, a Felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok. Időpontfoglalás esetén név, e-mail cím, telefonszám, dátum, időpont.
Az adatkezelés időtartama: a szerződés fennállásának időtartama.
A felhasználás célja: a szolgáltatás hatékony és magas színvonalon történő nyújtása.
Amennyiben Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe, a Szolgáltató által kezelt adatok megismerésére jogosultak a Szolgáltatónak a Szolgáltatás nyújtását megvalósító munkavállalói.
Felhasználó a szolgáltatás igénybe vételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítése során és annak érdekében kezelje, harmadik személynek átadja, továbbítsa. Felhasználó hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy az általa megadott elérhetőségeken Szolgáltató kapcsolatba lépjen vele. Az adatkezelésre és az adatvédelemre vonatkozó további rendelkezéseket a jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képező Adatvédelmi tájékoztató tartalmazza részletesen.
Panaszkezelés:
 1. Felhasználó a szolgáltatással kapcsolatos bárminemű panaszát szóban vagy e-mailben az info@pszichologiai-tanacsadas.hu címen közölheti Szolgáltatóval, aki a panaszt a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
 1. Felhasználó panasza esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései megfelelően irányadóak.
A szerződés megszűnése:
 1. A jelen szerződés megszűnik:
– A Felhasználó és a Szolgáltató szóbeli közös megegyezésével.
– Azonnali hatállyal rendkívüli felmondás esetén.
            Azonnali hatályú, rendkívüli felmondásra súlyos, vagy ismételt szerződésszegés esetén van lehetőség. A rendkívüli felmondást a másik féllel ajánlott, tértivevényes levélben kell közölni. Amennyiben a rendkívüli felmondásra a Felhasználó részéről került sor a teljesítés bármely szakaszában, a Felhasználó köteles a Szolgáltató részére a megrendelt szolgáltatás teljes díját megfizetni a megrendelt időtartamra, valamint a Szolgáltató kárát is megtéríteni.
Az Általános Szerződési Feltételek hatálya és módosítása:
 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2018. február 1. napján lép hatályba, és visszavonásig, illetve a mindenkori módosítások hatályba lépéséig érvényes és hatályos. Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor jogosult egyoldalúan megváltoztatni.
Egyéb rendelkezések:
 1. A jelen szolgáltatás tárgyát képező, a honlapon található valamennyi illusztráció, a teljes design, arculatterv és szakmai anyagok, blogbejegyzések a szellemi tulajdonhoz fűződő jog Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, azok nem használhatóak fel, nem többszörözhetőek, nem terjeszthetőek, nem adhatóak ki, nem átruházhatóak, nem jeleníthetőek meg a tulajdonos előzetes, írásos engedélye hiányában.
 1. Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek bármelyik rendelkezése utóbb érvénytelennek bizonyulna, az a teljes szerződés érvényességét nem érinti, az érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései továbbra is hatályosak. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.
Budapest, 2018.02.01